miércoles, 3 de febrero de 2016

1 jardiner municipal. Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles (Alt Penedés-Barcelona)

Es necessita contractar, amb caràcter temporal, un jardiner municipal, com a personal laboral temporal, a jornada completa i amb una durada de fins el 30 de juny, i creació d'una borsa de treball, mitjançant concurs - oposició.
Termini de presentació d'instàncies: 20 dies naturals des del dia següent a la publicació d'aquest anunci. {del 4 al 23 de febrer de 2016, a.i.}
A la sol·licitud s'adjuntarà:
- Fotocòpia del DNI o, si s'escau, passaport.
- Currículum vitae de l'aspirant, per valorar en la fase de concurs.
- Informe de la vida laboral emès dins el mes anterior a la finalització del termini de presentació d'instàncies.
- Acreditació d'estar inscrit en el Servei d'Ocupació de Catalunya.
- Certificat de nivell bàsic de català (A2) (en el cas de que no s'aporti en aquest moment haurà de fer-se la corresponent prova de nivell).
- Documentació acreditativa dels mèrits que s'al·leguin als efectes de valoració en la fase de concurs (certificats d'empresa...) En el cas de serveis prestats en aquest ajuntament, només cal al·legar-ho (la comprovació es realitzarà d'ofici). 
Les bases íntegres, estan publicades en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en la web municipal.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia