jueves, 1 de octubre de 2015

borsa de treball de Psicòleg/a. (A1). Consell Insular de Formentera.

PRIMER. Objecte de la convocatòria. 1. L’objecte d’aquesta convocatòria és la constitució d’una borsa de psicòlegs/es per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular de Formentera.
2. Les citades places pertanyen a l'escala d'Administració Especial, subescala Tècnica superior, especialitat psicòleg/a, grup A1. Concretament, s’oferta una plaça vacant prevista en els pressupostos generals i de plantilla orgànica del Consell Insular de Formentera, per l’any 2015, i la creació d’un borsí per a possibles places vacants que puguin sortir.
3. La present convocatòria es publicarà en el tauler d'anuncis del Consell Insular de Formentera, situat en l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) (carrer Ramón Llull, nº 6), a la pàgina web de la Corporació www.consellinsulardeformentera.cat i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), sent la data de publicació en el BOIB la que servirà per al còmput del termini de presentació d’instàncies.
SEGONA. Requisits i drets d’examen dels aspirants. Per participar en aquesta convocatòria, les persones interessades han de complir en la data de finalització del termini per presentar les sol·licituds i durant tot el procés selectiu, la base tercera de les bases generals de convocatòries de processos de selecció al Consell Insular de Formentera, publicades al BOIB núm.46 de data 5 d’abril de 2008, i els requisits següents:
a) Tenir la nacionalitat espanyola, sense perjudici del disposat en l’article 57 (Accés al treball públic de nacionals de uns altres Estats), de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Basic de l’Empleat Públic.
b) Tenir complerts 16 anys d’edat en la data de finalització del termini per la presentació de sol·licituds. I no excedir, en el seu cas, de l’edat màxima de jubilació forçosa.
c) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei a l’Estat, de les Comunitats Autonòmiques, o de l’Administració Local, ni acomiadat d’acord amb el corresponent procediment, ni trobar-se inhabilitat per l’exercici de les funcions públiques.
d) No patir cap malaltia, i posseir la capacitat física i psíquica necessària per poder realitzar el correcte acompliment de les funcions de la plaça a la qual s’oposita.
e) No trobar-se afectat per cap de les causes d’incapacitat previstes en la legislació vigent.
f) Estar en possessió del títol de Llicenciatura en psicologia o d’un Màster en psicologia, o estar en condicions d’obtenir-lo en la data de finalització del termini de presentació d’instàncies. En el cas de titulacions expedides a altres Estats, serà necessari aportar la corresponent documentació que acrediti la seva homologació oficial.
g) Estar en possessió del certificat del nivell B2 expedit per la Direcció de Cultura i Joventut del Govern dels Illes Balears o equivalent. En el cas de no posseir-ho, haurà de superar una prova de llengua catalana, que s’estableix a la base setena d’aquestes bases.
Els drets d’examen per a aquesta convocatòria es fixen en 24.00€, que s’hauran de fer efectius en el c/c 0487-2113-14-2000003108, del banc Mare Nostrum (BMN).
TERCERA. Sol·licitud i documentació.
1.La sol·licitud per participar en les proves de selecció s’haurà de dirigir al President del Consell Insular de Formentera, i es presentarà en el Registre General d’aquesta Corporació, o en la forma establerta en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAPYPAC), dins del termini de 10 dies naturals, comptats a partir de l’endemà al de la data de publicació d’aquesta convocatòria en el BOIB.{del 2 al 13* d'octubre de 2015, a.i.}
Les sol·licituds que es presentin fora del termini anteriorment establert, seran excloses i s’arxivaran. Si l’últim dia de presentació, caigués en diumenge o festiu, el termini s’entendrà ampliat fins a l’endemà hàbil. Els restants i successius anuncis es faran públics únicament en el tauler d’anuncis i a la pàgina web del Consell.
2. Les instàncies presentades en la forma prevista en l'article 38.4 de la LRJAPYPAC, no seran admeses encara que consti que es van lliurar abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, tret que es remeti la justificació de la data de remissió de la sol·licitud a l’OAC del Consell Insular de Formentera, dins el termini establert, per fax al 971 322556 o correu electrònic a atenciociutadana@conselldeformentera.cat.
3. El model normalitzat de sol·licituds, que serà el model oficial de instància, es trobarà a disposició de les persones interessades, en el Registre General d’ Entrada d’aquest Consell Insular, i en la pàgina web www.consellinsulardeformentera.cat, a partir de l’obertura del termini per la seva presentació.
4. Els aspirants han d’adjuntar a la sol·licitud correctament emplenada, original o fotocòpia compulsada de la documentació que s’indica a continuació (excepte si aquests obressin ja en poder del Consell, segons regulen els articles 35. F de la LRJAPYPAC i el 119.2.i de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de Règim Local de les Illes Balears, per a això haurà de declarar-se en la sol·licitud, aportant suficient informació perquè aquesta pugui ser localitzada):
a) Declaració jurada què es reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides a la base segona, referides sempre a la data de finalització del termini assenyalat per a la presentació de sol·licituds, independentment que ho acreditin amb posterioritat a la finalització del procés selectiu.
b) Fotocòpia compulsada del DNI, o si no té la nacionalitat espanyola, del document oficial acreditatiu de la personalitat i que autoritzi a treballar.
c) Còpia compulsada de la titulació o certificat acadèmic que acrediti tenir cursats i aprovats els estudis requerits per a l’obtenció del títol corresponent, juntament amb el justificant d’haver satisfet els drets d’expedició, sense perjudici de la posterior presentació del títol.
d) Document acreditatiu del requisit del coneixement de la llengua catalana: per a l’acreditació d’aquest requisit s’ha de presentar juntament amb la sol·licitud, el certificat emès per Direcció de cultura i Joventut, o si escau, els certificats declarats equivalents per la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears.
e) Relació dels mèrits que disposin i que vulguin se’ls tingui en compte en la fase de concurs. Així mateix, els aspirants hauran de confeccionar un índex on es recullin ordenadament els mèrits al·legats.
El Tribunal no valorarà els mèrits al·legats i no justificats en la forma què s’indica en aquestes bases.
f) Resguard bancari d’haver abonat els drets d’examen que s’estableix en la base segona d’aquestes bases.
4.La data de referència per complir els requisits exigits i la possessió dels mèrits al·legats, és el dia en què finalitzi el termini per presentar les sol·licituds.
5. Amb la formalització i presentació de sol·licituds, l’aspirant dóna el seu consentiment per al tractament de les dades de caràcter personal que són necessaris per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d’acord amb la normativa vigent.
6. Els aspirants quedaran vinculats a les dades que facin constar en la seva sol·licitud. El domicili i telèfon que figuri en la mateixa es consideraran vàlids a l’efecte de notificacions, sent responsabilitat exclusiva dels candidats tant els errors descriptius, com la no comunicació durant el procés de selecció de qualsevol canvi en les dades de la sol·licitud.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia