jueves, 1 de octubre de 2015

Borsa de treball de Tècnic/a Superior en aplicacions informàtiques. (C1) . Ajuntament de Palma de Mallorca (Illes Balears)

BASES I PROGRAMA PER A LA CONVOCATÒRIA DE PROVES SELECTIVES PER A LA CONTITUCIÓ D’UN BORSI PER A LA COBERTURA TEMPORAL DE PLACES DE TÈCNIC/A SUPERIOR EN APLICACIONS INFORMÀTIQUES.
DESCRIPCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA
ESCALA:  Administració Especial. Subescala tècnica especialista, especialitat tècnic/a superior en aplicacions informàtiques.
GRUP: C, subgrup C1.
REQUISITS  DELS  ASPIRANTS:
Estar en possessió del títol de tècnic/a superior o equivalent en:
  • Desenvolupament en aplicacions web.
  • Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma.
PROCEDIMENT:  Concurs-oposició per cobrir places de tècnic/a superior en desenvolupament d’aplicacions informàtiques.
DRETS D’EXAMEN: 15,91 euros que s’hauran d’abonar dintre el termini d’admissió d’instàncies.
El termini de presentació de instàncies serà de 8 dies hàbils comptats a partir de la publicació del present acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears.{del 2 al 10 d'octubre de 2015, a.i.}
Les bases generals que regeixen aquesta convocatòria es varen publicar al BOIB núm. 172, de 16 de desembre de 2014.
PROCEDIMENT DE SELECCIÓ. Concurs oposició, pel torn lliure.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia