sábado, 9 de enero de 2016

1 plaça d'administratiu/va (C1). Ajuntament de Llagostera (Girona)

La Junta de Govern Local, en sessió de data 17 de desembre de 2015, va aprovar les “Bases per a la promoció interna d'una plaça d'administratiu/va (grup C1), pel procediment de concurs oposició, vacant a la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament” i la corresponent convocatòria.
Personal laboral
Escala d'Admó. General – grup C subgrup C1
Concurs-oposició promoció interna
Les Bases han estat publicades en el BOP de Girona núm. 249, de data 29/12/2015, i també podran examinar-se a la pàgina web (https://www.seu.cat/llagostera/ofertes-ajuntament) i a la Secretaria d'aquest Ajuntament, en horari d'oficina, de 8 a 15 hores.
El termini de presentació d'instàncies serà de 20 dies naturals comptats a partir del dia següent al de la publicació de l'anunci en el DOGC. {del 8 al 27 de gener de 2016, a.i.}
Els successius anuncis es faran públics únicament a la pàgina web (https://www.seu.cat/llagostera/ofertes-ajuntament).

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia