lunes, 11 de enero de 2016

1 plaça de vigilant (interina). Ajuntament de Bellpuig (Lleida)

En el BOP de Lleida núm. 241, de data 16 de desembre de 2015, es publica el text íntegre de les bases de la convocatòria per a l'accés a una plaça de vigilant (en regim interí) de l'Ajuntament de Bellpuig, mitjançant sistema selectiu de concurs oposició, amb la modalitat d'accés lliure.
El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies naturals, a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el DOGC.{del 12 al 31 de gener de 2016, a.i.}
Els successius anuncis relacionats amb aquesta convocatòria es publicaran únicament al tauler d'anuncis d'aquesta Corporació i a la seu electrònica municipal. http://www.bellpuig.cat/

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia