lunes, 11 de enero de 2016

1 Tècnic/a en gestió de Residus, . Mancomunitat Penedès Garraf (Barcelona)

Mancomunitat Penedès Garraf  CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Anunci de bases del concurs oposició per a la selecció interina d'un/a tècnic/a de gestió de residus (DOGC núm. 7024, de 23.12.2015).
Atès que el Decret 62/2015 va aprovar en data 8 de desembre de 2015 , les bases i la convocatòria per a realitzar un procés selectiu d'una plaça de Tècnic/a en gestió de Residus, per tal de realitzar un contracte de relleu vincular a una jubilació parcial, mitjançant el sistema de concurs-oposició.
...
Primer.- Modificar el punt 4.2 de les bases reguladores i la convocatòria per a realitzar un procés selectiu d'una plaça de Tècnic/a en gestió de Residus, per tal de realitzar un contracte de relleu vincular a una jubilació parcial, quedant redactat de la següent manera:
4.2 Lloc i termini de presentació de sol·licituds.
Les sol·licituds per participar en la convocatòria es poden presentar al Registre General de la Mancomunitat l Penedès Garraf (Avinguda de Cubelles 88,08800 de Vilanova i la Geltrú) dins del termini de 20 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, o bé mitjançant alguna de les altres formes previstes per l'article 38.4 de la Llei 39/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Segon.- Publicar aquesta esmena al DOGC i iniciar de nou el còmput de 20 naturals per a la presentació d'instàncies. Els/les aspirants que ja hagin presentat la sol·licitud s'entén que concorren efectivament a la convocatòria i ja han presentat la corresponent sol·licitud en termini. La resta de continguts de les bases serà d'acord amb allò publicat al DOGC DE 23/12/2015, en el DOCG 7024.
{del 12 de gener a l' 1 de febrer de 2016, a.i.}  www.mancomunitat.cat/


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia