lunes, 11 de enero de 2016

1 treballador/a social (A2). Ajuntament de Gavà (Barcelona)

En el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 30 de desembre de 2015, es publiquen íntegrament les bases específiques i convocatòria pública per a la provisió com a personal laboral interí d'una plaça de treballador/a social (grup de classificació A2) i creació d'una borsa de treball.
Les instàncies sol·licitant prendre part en el concurs oposición es dirigiran al President/a de la Corporació i es presentaran en el Registre general d'aquesta, durant el termini improrrogable de vint dies naturals, comptats des del dia següent al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el DOGC.{del 12 de gener a l' 1 de febrer de 2016, a.i.}  https://eseu.gavaciutat.cat/

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia