sábado, 2 de enero de 2016

2 places de Farmacèutic/a àrea d’atenció primària, dependents del Servei de Salut de les Illes Balears,

1. Normes generals 1.1 Es convoca un concurs oposició per cobrir 3 places vacants de personal estatutari de la categoria de farmacèutic/a àrea d’atenció primària, dependents del Servei de Salut de les Illes Balears, corresponents a l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2010, d’acord amb la distribució següent:
a) 2 places per al torn d’accés lliure.
b) 1 plaça per al torn de promoció interna.
1.2. Les places no cobertes en el torn de promoció interna s’incrementaran a les oferides en el torn d’accés lliure.
1.3. Les persones aspirants només poden participar en un dels torns establits.
2. Requisits de les persones aspirants . 2.1. Per ser admeses en aquestes proves selectives, les persones aspirants han de complir els requisits següents:
a) Tenir la nacionalitat espanyola o la de qualsevol estat de la Unió Europea o la d’algun estat al qual sigui aplicable la llibertat de circulació de treballadors en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya. També hi poden participar (qualsevol que en sigui la nacionalitat) els cònjuges d’espanyols i de ciutadans d’altres estats de la Unió Europea sempre que no estiguin separats de dret, i també els seus descendents i els dels seus cònjuges sempre que no estiguin separats de dret i que tenguin menys de vint-i-un anys o bé siguin dependents i majors d’aquesta edat.
b) Tenir complits setze anys d’edat i no superar l’edat màxima de jubilació forçosa.
c) Tenir qualsevol de les titulacions següents: títol de llicenciat/da en farmàcia, emès pel Ministeri d’Educació. En el cas de les titulacions obtengudes a l’estranger, cal acreditar que estan homologades pel Ministeri d’Educació.
d) Tenir la capacitat funcional necessària per acomplir les funcions que es derivin del nomenament corresponent.
e) La persona aspirant no ha d’haver estat separada del servei —per mitjà d’un expedient disciplinari— de qualsevol servei de salut o administració pública en els sis anys anteriors a la convocatòria, ni ha d’estar inhabilitada amb caràcter ferm per exercir funcions públiques ni per a la professió corresponent.
f) En els casos de les persones d’altres estats esmentats en el paràgraf a, la persona aspirant no ha d’estar inhabilitada per sanció o cap pena per accedir a funcions o a serveis públics en un estat de la Unió Europea, ni ha d’haver estat separada de cap de les seves administracions ni de cap dels seus serveis públics en els sis anys anteriors a la convocatòria per mitjà d’una sanció disciplinària.
g) Cal satisfer els drets d’examen per l’import que es detalla en la base 3.8, tret que es tracti de persones amb una discapacitat igual o superior al 33 %, que estan exemptes de pagar cap taxa.
2.3. Les persones que es presentin en el torn de reserva per a persones amb discapacitat han de tenir reconegut un grau de discapacitat igual o superior el 33 %.
2.4. Els requisits exigits per participar en aquesta convocatòria s’han de complir en el terme final del termini per presentar sol·licituds i s’han de mantenir al llarg de tot el procés selectiu fins a la presa de possessió de la plaça adjudicada. En cas contrari, es perdran tots els drets derivats de la convocatòria.
3. Sol·licituds . 3.1. Les persones interessades a participar en aquest procés selectiu han d’emplenar la sol·licitud per participar en les proves selectives i pagar la taxa dels drets d’examen. En qualsevol cas, cal presentar la sol·licitud en temps i forma segons el que estableixen els apartats següents.
3.2. La sol·licitud es pot emplenar per mitjà del tràmit telemàtic publicat en el web seguint les recomanacions que es publiquen en l’annex 3 d’aquesta resolució. Una vegada completat el tràmit telemàtic és imprescindible presentar dins del termini per una de les vies a què es refereix el punt 3.7 una còpia de la sol·licitud telemàtica, una del document d’identitat (DNI o NIE), una del títol i el justificant d’haver pagat les taxes. La sol·licitud també es pot emplenar manualment; per això el formulari està disponible imprès en paper a la seu dels Serveis Centrals del Servei de Salut (carrer de la Reina Esclarmunda, 9, de Palma), a les gerències d’atenció primària i d’atenció especialitzada i a la Gerència d’Atenció a Urgències 061.
3.3. Les persones aspirants han d’assenyalar en la sol·licitud el torn en què es presenten a les proves selectives. Les persones que no ho indiquin seran incloses en el torn d’accés lliure.
3.4. Les persones aspirants també han d’assenyalar en la sol·licitud l’illa on volen fer l’examen (Mallorca, Menorca o Eivissa). Si no ho indiquen, s’entendrà que trien Mallorca.
3.5. Independentment del torn en què es presentin, les persones aspirants que necessitin adaptacions de temps o de mitjans per participar en les proves selectives ho han d’assenyalar en la sol·licitud.
3.6. El termini per presentar sol·licituds és d’un mes comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).{del 3 de gener al 2 de febrero de 2016, a.i.} Si el darrer dia és inhàbil, s’ha d’entendre que el termini es prorroga al primer dia hàbil següent.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia