viernes, 1 de enero de 2016

3 beques de formació arxivística en les Corts. Corts Valencianes

 Objecte Les Corts convoquen tres beques de formació arxivística, relacionada amb l’activitat parlamentària i administrativa i els fons documentals d’aquesta institució.
Condicions 1. Cadascuna de les beques tindrà una duració de dotze mesos. La quantia total serà de 12.000 euros que es percebran a la finalització del mes a raó de 1.000 euros, ...
6. Les beques podran ser prorrogades, si fóra convenient per al programa de formació i prèvia acceptació de la persona interessada, amb un informe previ de la tutora de les beques, per un màxim de dotze mesos, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries.
 Sol·licitants 1. Podran optar a l’obtenció d’aquestes beques les persones que reunesquen els requisits següents:
a) Tenir nacionalitat espanyola o ser nacional d’un estat membre de la Unió Europea o nacional d’aquells estats a què, en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, s’aplique la lliure circulació de persones.
Els aspirants que no tinguen nacionalitat espanyola hauran d’acreditar coneixements suficients de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana, aspecte que es podrà verificar en el procés de selecció.
b) Estar en possessió d’alguna d’aquestes titulacions:
– Llicenciatura en Documentació
– Titulació superior amb cursos que acrediten preparació teoricopràctica en matèria arxivística. La preparació teoricopràctica mínima que haurà d’acreditar-se serà haver cursat estudis relatius a la matèria indicada durant dues-centes hores lectives.
– Grau en Informació i Documentació
– Diplomatura en Biblioteconomia i Documentació Els aspirants hauran d’estar en possessió de la llicenciatura, del grau o de la diplomatura referenciades quan acabe el termini de presentació de la sol·licitud.
2. Es valoraran com a mèrits:
a) Expedient acadèmic, fins a 4 punts.
De conformitat amb la nota mitjana global de l’expedient acadèmic obtinguda d’acord amb l’escala numèrica de 0-4 de l’annex I del Reial Decret 1497/1987 o el seu equivalent a una nota mitjana global basada en l’escala numèrica de 0-10 del Reial Decret 1125/2003.
b) Cursos sobre la matèria objecte de la convocatòria, impartits per institucions públiques i entitats oficialment homologades per a impartir cursos, fins a 6 punts: b.1. Cursos postgrau universitari. Títols propis universitaris o formació equivalent de més de 200 hores lectives, fins a 2 punts b.2. Altres cursos, fins a 4 punts ...
c) Coneixement del valencià acreditat documentalment, fins a 2 punts ...
d) Coneixement d’altres idiomes de la UE, fins a 2 punts. ...
e) Coneixements d’informàtica, fins a 2 punts  ...
f) Altres mèrits: ...
Sol·licituds 1. Les persones sol·licitants de les beques hauran de presentar una instància dirigida al president de les Corts en el Registre General de les Corts, c/ Llibertat, s/n, de València, o en la forma establerta en l’article 38.4 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, segons el model annex, acompanyada d’una fotocòpia compulsada del document nacional d’identitat o document d’identificació d’estrangeria.
En el cas de no tenir la nacionalitat espanyola, documentació suficient que acredite que l’aspirant és nacional d’un estat membre de la Unió Europea o nacional d’aquells estats als quals, en virtut de tractats celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, s’aplique la lliure circulació de persones.
2. Acompanyarà també a la sol·licitud la relació de mèrits, segons model annex a aquestes bases, fotocòpia de l’expedient i de la documentació que acredite de manera fefaent les condicions a què es refereix la base anterior. Aquesta documentació haurà de presentar-se organitzada segons l’esquema d’epígrafs de la relació de mèrits del sol·licitant (annex). L’annex amb el model de sol·licitud i la relació de mèrits estarà disponible en l’adreça web www.cortsvalencianes.es.
3. El termini de presentació de sol·licituds serà de quinze dies hàbils, computables des de la publicació d’aquestes bases en el DOCV i en el BOC. {de l' 1 al 20 de gener de 2016, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia