viernes, 1 de enero de 2016

subvencions per a evitar la pobresa energètica en llars en risc d’exclusió social i la pèrdua d’habitatge per no poder atendre el pagament del lloguer;

ORDRE 3/2015, de 23 de desembre, de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a evitar la pobresa energètica en llars en risc d’exclusió social i la pèrdua d’habitatge per no poder atendre el pagament del lloguer; i s’efectua la seua convocatòria. [2015/10452]
 1. Objecte La present norma té per objecte establir les bases per a la concessió de subvencions als municipis, per mitjà de concurrència competitiva, per a evitar el tall dels subministraments d’energia elèctrica, aigua i gas a famílies en risc d’exclusió social, així com per a contribuir al pagament del lloguer de l’habitatge a persones que, per haver sigut desnonades o haver-se vist obligades a oferir el seu habitatge habitual en pagament, han accedit a un lloguer social i no poden afrontar-lo.
2. Convocatòria S’efectua convocatòria pública per a la concessió d’ajudes a entitats locals, per mitjà de concurrència competitiva, amb l’objecte mencionat en l’article anterior, en els termes establits en les bases reguladores que es plasmen en l’annex d’aquesta ordre.
4. Termini i presentació de sol·licituds 1) El termini per a la presentació de sol·licituds serà de tres mesos comptador des de l’endemà de la publicació d’aquesta ordre.{de l' 1 de gener al 31 de març de 2016, a.i.} No obstant això, aquest termini podrà veure’s finalitzat amb caràcter previ en cas d’esgotament de la dotació pressupostària prevista en l’article 3. Així mateix, per resolució de la consellera d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, l’esmentat termini podrà veure’s prorrogat si una vegada vençut no s’ha esgotat la dotació pressupostària referida.
2) Les sol·licituds es presentaran utilitzant mitjans electrònics, d’acord amb el que preveu el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament d’administració electrònica de la Comunitat Valenciana. Així mateix, la documentació que es presente adjunta a la sol·licitud serà omplida pel mateix ajuntament sol·licitant utilitzant mitjans electrònics que seran facilitats pels servidors d’informació de la Generalitat i, si és el cas, per mitjà de còpies digitalitzades dels documents que garantisquen la fidelitat de l’original sota la responsabilitat del mateix sol·licitant, tot això d’acord amb els models normalitzats i instruccions per a la tramitació que a aquest efecte s’establisquen, de conformitat amb el que preveu el referit decret.
ANNEX
Bases reguladores de la convocatòria per a la concessió de subvencions per a evitar la pobresa energètica en llars en risc d’exclusió social i la pèrdua de vivenda per no poder atendre el pagament del lloguer
Primera. Objecte La present norma té per objecte establir les bases per a la concessió de subvencions als beneficiaris, per mitjà de concurrència competitiva, per a evitar el tall dels subministraments d’energia elèctrica, aigua i gas a famílies en risc d’exclusió social, així com per a contribuir al pagament del lloguer de l’habitatge a persones que, per haver sigut desnonades o haver-se vist obligades a oferir el seu habitatge habitual en pagament, han accedit a un lloguer social i no poden afrontar-lo.
Segona. Beneficiaris Seran beneficiaris als efectes d’aquesta ordre els municipis de la Comunitat Valenciana.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia