lunes, 4 de enero de 2016

borsa de treball de Treballadors/ores Socials. Ajuntament de Montgat (Barcelona)

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS SELECTIU PER CONSTITUIR UNA BORSA DE TREBALL DE TREBALLADORS/ES SOCIALS PER A PROVEIR, AMB CARÀCTER TEMPORAL POSSIBLES SUBSTITUCIONS I SITUACIONS D'URGÈNCIA
1a.- Objecte de la convocatòria. És objecte d'aquesta convocatòria la constitució d'una borsa de treball de treballadors/es socials del departament de benestar i família de l'ajuntament de Montgat per a proveir possibles eventualitats, substitucions o situacions d'urgència, mitjançant concurs-oposició lliure. 
2na.- Condicions dels aspirants.- Per a poder participar en el concurs-oposició, els aspirants hauran de reunir els requisits següents:
a) Tenir la nacionalitat espanyola o la dels altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors. També seran admesos el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge tant dels espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i els descendents siguin menors de 21 anys o majors d'aquesta edat però visquin a càrrec dels seus progenitors.
És preceptiva la nacionalitat espanyola en aquells llocs de treball que impliquin una participació en l'exercici públic o en les funcions que tenen per objecte la salvaguarda dels interessos de l'Estat o de les administracions públiques.
Haver complert 16 anys d'edat i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.
b) Estar en possessió de la titulació de Diplomatura en treball Social o Grau de Treball Social i nivell C de Català de la junta permanent o equivalent i estar en condicions de tenir l'acreditació corresponent en la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds per prendre part en les proves selectives. Els/les aspirants estrangers/estrangeres han d'estar en possessió d'algun dels títols reconeguts a Espanya de conformitat amb el que estableix la normativa vigent en aquesta matèria.
c) No patir cap malaltia o defecte físic o psíquic que dificulti la prestació dels corresponents serveis.
d) No estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per accedir al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions similars a les que desenvolupaven en el cas del personal laboral, del qual hagi estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre Estat no ha de trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi en el seu Estat, en els mateixos termes, accedir a l'ocupació pública.
e) No tenir antecedents penals i observar bona conducta.
3a.- Sol·licituds.- 1. Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu, juntament amb els documents acreditatius dels mèrits, s'han de presentar al Registre General de l'Ajuntament, dins el termini improrrogable de 20 dies naturals, a comptar des del següent al de la publicació d'aquesta convocatòria al BOP DOGC {del 5 al 25* de gener de 2016, a.i.} i Tauler d'edictes de l'Ajuntament i a la pàgina Web municipal, en el model normalitzat que us serà facilitat gratuïtament a les oficines de l'OAC municipal, al departament de promoció econòmica i a la pàgina web www.montgat.cat adreçada al president de la corporació, de conformitat amb el que disposa l'article 38 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (des d'ara LRJAPiPAC), sense perjudici dels altres mitjans previstos a la norma.
2. Amb la formalització i presentació de la sol·licitud, els/les aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent.
3. Els/les aspirants han de manifestar en aquesta sol·licitud que reuneixen tots i cadascun dels requisits exigits a la base segona.
4. Els drets d'exàmens es fixen en la quantitat de 15,60 € (ordenança fiscal núm. 16 Taxa per expedició de documents administratius article 6, epígraf 3 punt b), i han de ser satisfets prèviament pels aspirants, que han d'adjuntar el corresponent resguard acreditatiu del pagament en el moment de la presentació de la sol·licitud. La manca de pagament de la taxa o la no acreditació del seu abonament determinarà l'exclusió de l'aspirant.
Tal i com disposa l'article 5.- Beneficis fiscals.- punt 2 de l'ordenança fiscal esmentada anteriorment “Als participants en els concursos i oposicions per a places de plantilla que acreditin trobar-se en situació d'atur se'ls aplicarà una bonificació del 75% sobre la quota.”
5. Per ser admès/sa a les proves selectives, els/les aspirants han d'adjuntar a la sol·licitud:
a) Fotocòpia compulsada del DNI.
b) Currículum vitae.
c) Fotocòpia compulsada del títol acadèmic exigit.
d) Resguard acreditatiu del pagament de la taxa corresponent per drets d'exàmen.
e) Fotocòpia de la documentació acreditativa dels mèrits i/o requisits específics que s'al.leguin per a la fase de concurs.
6.- Si alguna de les sol·licituds té algun defecte esmenable, aquesta circumstància es comunicarà a la persona interessada a fi que en un termini de deu dies l'esmeni, de conformitat amb l'article 71 de la LRJPAC.
La documentació que s'adjunti haurà d'estar numerada segons l'ordre en que es relacioni a la instància que l'acompanya.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia