domingo, 10 de enero de 2016

subvencions per al finançament de projectes i activitats de promoció i foment del voluntariat a la Comunitat Valenciana, per a l’exercici 2016

Objecte Convocar per a l’exercici 2016 les subvencions per al finançament de projectes i activitats de promoció i foment del voluntariat a la Comunitat Valenciana regulades per l’Ordre 5/2015, de 23 d’octubre, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives (DOCV 7649).
Podran ser objecte d’esta subvenció els projectes que tinguen com a finalitat la realització d’activitats de sensibilització, realització d’activitats de sensibilització, formació i intervenció social, en matèria de voluntariat social referent a dependència, persones amb discapacitat, família, menors, dona i immigració dins del marc de competències que correspon exercir a la Direcció General d’Inclusió Social.
Condicions de la concessió de les subvencions 1. El procediment de concessió d’estes ajudes es tramitarà en règim de concurrència competitiva.
2. Per a obtindre la condició de beneficiaris de les ajudes regulades en l’Ordre 5/2015, de 23 d’octubre, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, les entitats sense ànim de lucre hauran de complir els requisits establits en l’article 2 de la mencionada ordre.
Així mateix, les entitats beneficiàries de la subvenció hauran de complir les obligacions que estipula l’article 3 de l’Ordre 5/2015, de 23 d’octubre, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.
Termini i lloc de presentació de les sol·licituds de subvenció 1. El termini per a la presentació de les sol·licituds serà d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació de la present resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.{del 8 de gener al 7 de febrer de 2016, a.i.}
L’incompliment d’este termini determinarà automàticament l’exclusió de la convocatòria.
2. Les sol·licituds es formalitzaran segons el model que s’acompanya, com a annex I, a la present resolució i aniran dirigides a la Direcció General d’Inclusió Social de la Conselleria d’Igualtat i polítiques Inclusives. Este model de sol·licitud està a disposició dels interessats en el portal de la Generalitat (www.gva.es), accedint als apartats «Guia Prop», «Tràmits i Servicis».
A més de l’annex I, haurà d’omplir-se l’annex II, relatiu a la fitxa tècnica per a cada projecte presentat. I l’annex III en el cas de sol·licitar un projecte de promoció i foment del voluntariat amb compromís de participació en xarxa.
S’inclou també l’annex d’autorització de consulta telemàtica de dades per a beques, ajudes, premis i subvencions per si el sol·licitant autoritza la dita consulta de dades a l’òrgan gestor del procediment de concessió de la subvenció.
Les sol·licituds, juntament amb els annexos i la documentació corresponent, hauran de formalitzar-se de conformitat amb l’article 5 de l’Ordre 5/2015, de 23 d’octubre, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per qui exercisca la representació legal de l’entitat i podran presentar-se en el Registre General d’Entrada de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, sense perjuí de poder presentar-se per qualsevol dels mitjans establits en l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
3. També podrà fer-se per mitjans telemàtics, utilitzant els impresos i documents disposats en l’adreça electrònica http://www.prop.gva.es. Per a poder accedir a este sistema telemàtic, el sol·licitant ha de disposar de firma electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d’entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), ambdós emesos per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana. En el cas de presentar un certificat digital de persona física i que s’actue en representació d’una persona jurídica, s’haurà d’inscriure prèviament en el registre de representacions de caràcter voluntari davant de la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica. Si alguns dels documents que ha d’aportar junt amb la sollicitud no poden ser presentats de forma telemàtica, se’n farà l’entrega per registre d’entrada.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia