domingo, 10 de enero de 2016

ajudes a les comunitats de regants i altres entitats de reg per al foment de la utilització racional de l’aigua en aprofitaments hidràulics i regadius, per a l’exercici de 2016

Primer Convocar les comunitats de regants i altres entitats de reg perquè puguen sol·licitar les ajudes regulades en l’Ordre de 17 de gener de 2008, d’esta conselleria, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 5693, d’1 de febrer de 2008.
Tercer La subvenció té la finalitat de consolidar i modernitzar els regadius de la Comunitat Valenciana, alhora que es promouen pràctiques de cultiu en comú.
Seran obres subvencionables totes aquelles que contribuïsquen a l’optimització de l’ús i gestió dels recursos hídrics, per mitjà de la implantació del reg localitzat, increment de la capacitat d’embassament, estalvi d’aigua, augment de l’eficiència en la seua utilització i millora de la rendibilitat de les explotacions agràries.
Quart Les entitats de reg podran presentar una única sol·licitud de subvenció per a les seues obres. Juntament amb la sol·licitud s’han d’emplenar els documents que s’hi demanen i que s’indiquen en l’annex II de l’Orde de 17 de gener de 2008.
La presentació de la sol·licitud, per part del beneficiari, comportarà l’autorització a l’òrgan gestor per a demanar els certificats d’estar al corrent en les obligacions fiscals (Agència Tributària i Generalitat) i davant de la Seguretat Social.
Esta sol·licitud es presentarà en les direccions territorials de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, sense perjuí del que disposa l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Sisé El termini de presentació de sol·licituds serà d’un mes comptador des de l’endemà de publicació d’esta resolució. {del 8 de gener al 7 de febrero de 2016, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia