sábado, 6 de febrero de 2016

1 Arquitecte (A1), per Concurs de mèrits; i borsa de treball. Ajuntament de Palma de Mallorca. Patronat Municipal de l'Habitatge-RIBA

Ajuntament de Palma de Mallorca. Patronat Municipal de l'Habitatge-RIBA. Convocatòria pública per a la contractació d'un arquitecte en règim interí i borsí .
1r.- Convocar CONCURS per cobrir interinament la plaça vacant següent: ARQUITECTE INTERÍ, per substituir al Sr. JMMA, en situació d’excedència forçosa i amb reserva de lloc de treball, durant el termini en que es mantingui en situació d’excedència amb reserva de lloc de treball en aplicació de l’establert a l’article 15.1 c) de l’Estatut dels Treballadors, o fins que el Patronat Municipal de l’habitatge consideri que ja no existeixen les raons d’urgència que varen motivar la seva cobertura interina. Així mateix, es formarà un borsí amb validesa per termini de dos anys, amb la resta d’aspirants què no hagin estat seleccionats pel lloc de treball interí, en una relació única per orde de puntuació total, a efectes de poder  ser contractats temporalment en el cas que sigui necessària la contractació temporal en qualsevol de les formes permeses a la normativa laboral, de professionals amb la titulació interessada en aquestes bases. 
2n.- Aprovar les bases que regiran aquesta convocatòria i que s’acompanyen com annex.
BASES QUE REGIRAN EL CONCURS DE MÈRITS PER COBRIR, AMB CONTRACTE D’INTERINITAT, UNA PLAÇA D’ARQUITECTE DEL PATRONAT MUNICIPAL DE L’HABITATGE I DE REHABILITACIÓ DE BARRIS, ACTUALMENT VACANT PER RAÓ DE L’EXCEDÈNCIA FORÇOSA AMB RESERVA DE LLOC DE FEINA PER OCUPAR CÀRREC PÚBLIC L’ARQUITECTE TITULAR, AIXÍ COM TAMBÉ PER CONSTITUIR UN BORSÍ PER A LA COBERTURA TEMPORAL DE PLACES VACANTS O PER CONTRACTACIONS PER SERVEIS DETERMINATS.
RÉGIM JURÍDIC:   Règim interí de la plantilla laboral del Patronat Municipal de l'Habitatge i de rehabilitació integral de barris.
NOMBRE DE VACANTS:  1 (i borsí).
PROCEDIMENT DE SELECCIÓ: Concurs de mèrits.
TIPUS DE CONTRACTE i DURADA: Article 15. 1 c) de l’Estatuts dels Traballadors: Per substituir a un treballador amb dret a reserva del lloc de treball, per ocupar càrrec públic.  Duració del contracte: El contracte finalitzarà a la data en que el treballador amb situació d’excedència reingressi en el seu lloc de treball per finalització de l’excedència, o fins quan el Patronat Municipal de l’habitatge consideri que ja no existeixen les raons d’urgència que varen motivar la seva cobertura interina.
En quan al borsí, el tipus de contracte i de durada es determinarà segons les vacants a cobrir o el servei a realitzar.
REQUISITS DELS ASPIRANTS: S’exigiran als aspirants els requisits generals d’accés que preveu la normativa bàsica de l’empleat públic que sigui d’aplicació al personal laboral, els que despleguin les bases generals  dels processos selectius del Patronat, si n’hi ha,  i els específics de titulació o altres propis del lloc de feina que es convoqui.
Els aspirants a aquestes proves selectives hauran de reunir, a la data de finalització del termini d’admissió de sol·licituds, els següents requisits:
a) Tenir la nacionalitat espanyola, o en el cas de nacionals d’altres Estats,complir els requisits establerts a l’article 56 i 57 de la Llei 7/2007, de 13 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’empleat públic.
b) Tenir complits els setze anys en el moment de presentació d’instàncies i no haver arribat a l’edat de jubilació forçosa.
c) Estar en possessió del títol de Llicenciatura o Grau en Arquitectura, o estar en condicions d’obtenir-lo a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
En cas de titulacions obtingudes a l’estranger es tindrà que estar en possessió de la credencial que acrediti la seva homologació.
d) Tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l’exercici de les funcions què corresponen a la plaça.
e) No haver estat separat/da ni acomiadat, mitjançant expedient disciplinari del servei a qualssevol de les administracions públiques, o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se amb inhabilitació absoluta o especial per a ocupació o càrrecs públics per resolució judicial, per a exercir funcions similars a les que desenvolupaven en el que hagués estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d’altres Estats, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinaria o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en el mateixos termes l’accés a l’ocupació pública, segons determina l’article 56.d) de la llei 7/2007.
f) No estar sotmès a cap causa d’incapacitat específica d’acord amb la normativa vigent.
g) Acreditar el requisit de coneixements de la llengua catalana del nivell B2, mitjançant un certificat expedit per l’EBAP a partir de 1994 o per la Direcció General de Política lingüística de la Conselleria d’Educació i Cultura, que segons el Decret 80/2004, de 10 de setembre, sobre avaluació i certificació de coneixements de català (BOIB número 132, de 21/09/2004), garanteixi els coneixements de català exigits.
Aquest document acreditatiu, original o fotocòpia compulsada, s’haurà de presentar dins el termini d’admissió de sol·licituds al procés selectiu, sense que es puguin presentar en cap altre moment.
h) Per els aspirants que no posseeixen la nacionalitat espanyola i del seu origen no se’n desprèn el coneixement de la llengua castellana, han d’acreditar-ne el coneixement mitjançant l’aportació del diploma d’espanyol com  a llengua estrangera, regulat en el RD 1137/2002, de 31 d’octubre; o del certificat d’aptitud d’espanyol per a estrangers, expedits per les escoles oficials d’idiomes o mitjançant l’acreditació que estan en possessió d’una titulació acadèmica espanyola expedida per l’òrgan oficial competent en territori espanyol, o bé mitjançant la superació d’un prova específica que acrediti que posseeixen el nivell adequat de comprensió i d’expressió oral i escrit en aquesta llengua.
i) Abans de la signatura del contracte de treball, l’aspirant haurà de fer constar que no ocupa cap lloc de treball ni realitza cap activitat en el sector públic delimitat per l’art. 1 de la Llei 53/1984, i que no percep pensió de jubilació, retir o orfandat. Si realitza alguna activitat privada, inclosa la de caràcter professional, ho haurà de declarar en el termini de deu dies comptats a partir del dia de la signatura del contracte de treball, per tal que la corporació acordi la declaració de compatibilitat  o d’incompatibilitat.
INSTÀNCIES: Les sol·licituds per participar al concurs seran dirigides al Gerent del Patronat Municipal de l’Habitatge i de rehabilitació integral de barris i  presentades en al Registre d’aquest Patronat, abans del dia fixat per a la convocatòria. El Registre del Patronat es troba a Avigunda Gabriel Alomar, nª 18 planta baixa.
Per ser admesos i prendre part en el procés selectiu, les instàncies hauran d’anar acompanyades d’originals o fotocòpies compulsades del  DNI, de la titulació exigida, de la justificació dels mèrits i del currículum. Únicament es valoraran els mèrits que estiguin adequadament i clarament acreditats d’acord amb els barems de la fase de concurs. No es tindrà en compta la remissió a altres expedients de convocatòries anteriors.
Així mateix, aportaran una declaració expressa de que compleixen els requisits generals per a presentar-se a la convocatòria.
La data límit per a l’al·legació dels mèrits i la presentació dels documents relatius als mateixos, i de l’acreditació del nivell de català exigit, serà la de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Els mèrits adduïts i no justificats pels aspirants en la forma indicada no seran valorats.
Pel que fa als serveis prestats, si fora el cas, al Patronat Municipal de l’Habitatge o a l’antic Consorci riba, aquesta comprovació serà realitzada d’ofici pel tribunal en base a les dades que figurin en els arxius i bases de dades del Patronat.
Els documents acreditatius dels mèrits presentats podran ser retirats pels aspirants en el termini de tres mesos comptadors des de l’endemà d’adquirir fermesa la resolució definitiva del procediment. En cas contrari seran destruïts.
Els aspirants que tinguin la condició legal de discapacitats, tindran que adjuntar en la instància el certificat oficial de l’Equip Oficial de Valoració, que acrediti la mencionada condició, la compatibilitat amb l’exercici dels treballs i funcions corresponents a la plaça a cobrir.
3r.- El termini per a presentar instàncies al procediment de selecció serà de 10 dies naturals, comptats des del següent al de la publicació de la convocatòria al BOIB. {del 7 al 16 de febrer de 2016, a.i.}  www.patronathabitatge.es

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia