sábado, 6 de febrero de 2016

borsa de treball d’auxiliar de biblioteca (C1). Ajuntament de Manacor. (Mallorca-Illes Balears)

ANNEX
Bases específiques de la convocatòria per a la selecció de personal funcionari interí / laboral temporal per crear una borsa de feina d’auxiliar de biblioteca, mitjançant concurs oposició, per a l’Ajuntament de Manacor.
Primera. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció de personal funcionari interí / laboral temporal, mitjançant concurs oposició, per crear una borsa de feina extraordinària d’auxiliar de biblioteca, a l’efecte de substituir les possibles baixes, vacances, permisos, llicències o qualsevol supòsit de nomenament com a funcionari interí / laboral temporal, d’acord amb els articles 10 i 11 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
Característiques del lloc de treball:
- Personal funcionari: grup C, subgrup C1, 100 % de jornada, complement de destinació 22.
- Personal laboral: grup C, subgrup C1, 100 % de jornada, complement de destinació 20.
Tercera. REQUISITS DELS ASPIRANTS. Els aspirants hauran de reunir, en la data d’expiració del termini assenyalat per a la presentació de sol·licituds, les condicions següents:
a)
a.1) Per al personal funcionari: tenir la nacionalitat espanyola, sense perjudici del disposat a l’art. 57 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’EBEP.
a.2) Per al personal laboral: tenir la nacionalitat espanyola, sense perjudici del disposat a l’art. 57 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’EBEP, o estranger amb residència legal a Espanya.
b) Tenir complerts 16 anys d’edat a la data de la convocatòria i no excedir, en el seu cas, de l’edat màxima de jubilació forçosa.
c) Estar en possessió del títol de batxiller o tècnic.
En cas de titulacions obtingudes a l’estranger, l’aspirant haurà d’estar en possessió de la credencial que n’acrediti l’homologació o de la credencial per a l’exercici de la professió corresponent.
d) Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les funcions corresponents.
e) No haver estat separats ni acomiadats, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a l’exercici de funcions públiques per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions similars a les que desenvolupava en el cas de personal laboral, en el qual haguessin estat separats o inhabilitats. En el cas de pertànyer a un altre estat, no trobar-se inhabilitats o en situació equivalent ni haver estat sotmesos a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat, en els mateixos termes, l’accés al servei públic.
f) Abans de prendre possessió de la plaça, la persona interessada haurà de fer constar que no ocupa cap lloc de treball ni realitza cap activitat al sector públic delimitat per l’art. 1 de la Llei 53/1984, i que no percep pensió de jubilació, retir o orfandat. Si realitza alguna activitat privada, inclosa la de caràcter professional, ho haurà de declarar en el termini de deu dies naturals comptats a partir del dia de la presa de possessió, per tal que la corporació acordi la declaració de compatibilitat o incompatibilitat.
Quarta. SOL·LICITUDS. Les sol·licituds, dirigides al batle, s’han d’ajustar al model normalitzat de sol·licitud (es pot descarregar a la web www.manacor.org, serveis ciutadania; recursos humans; convocatòries; sol·licitud d’admissió a borses de treball d’auxiliar de biblioteca), i es presentaran al Registre General de l’Ajuntament o en la forma establerta per l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, dins el termini de 10 dies naturals comptats a partir del dia següent al de la publicació de la convocatòria al BOIB. {del 7 al 16 de febrer de 2016, a.i.}
També es publicarà l’anunci de la convocatòria, en extracte, a la premsa local i es comunicarà al Servei d’Ocupació de les Illes Balears perquè en faci la difusió oportuna. En tot cas, però, el termini de presentació de sol·licituds comptarà a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el BOIB.
Si el darrer dia de presentació de sol·licituds s’escau en dia inhàbil o dissabte, el termini s’entendrà ampliat fins al dia hàbil següent.
Per ser admesos i prendre part a la convocatòria bastarà que els aspirants manifestin a la sol·licitud que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides en la base tercera.
Serà necessari acreditar juntament amb la sol·licitud:
- Fotocòpia compulsada del DNI o document que acrediti la nacionalitat.
- Fotocòpia compulsada del títol exigit per prendre part a aquesta convocatòria.
- Currículum vitae
- El justificant d’haver ingressat la taxa per optar a proves de selecció de personal amb la quantia de 23,75 €.
La restant documentació haurà d’acreditar-se en el moment i terminis que es determinin.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia