miércoles, 3 de febrero de 2016

1 Educador/a Social (A2), de l' Ajuntament de Súria (Barcelona)

Per Decret de l'Alcaldia de 27 de gener de 2016, s'ha iniciat procediment per a la selecció d'una plaça d'Educador/a Social en règim de laboral interí, el text íntegre del qual es el següent:
“Essent necessari proveir interinament un lloc de treball d'Educador/a Social en substitució d'una treballadora per baixa de maternitat en règim laboral interí.
Aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que li són pròpies,
HA RESOLT:
Primer.- Convocar concurs oposició per la provisió del següent lloc de treball:
Denominació: Educador/a Social
Règim: Laboral interí
Jornada : complerta
Nombre de Places: 1
Grup: A2
Segon.- Aprovar les bases que han de regir el procediment selectiu, i publicar-les al web municipal http://www.suria.cat.
Tercer.- Establir el termini de presentació de sol·licituds en quinze dies naturals a partir de l'endemà de la darrera publicació oficial al Butlletí oficial de la Província o al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. {del 4 al 18 de febrer de 2016, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia