viernes, 5 de febrero de 2016

4 places d'agent de la Policia Local. Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat ( Barcelona)

BASES ESPECÍFIQUES PROCÉS DE SELECCIÓ PER CONCURS – OPOSICIÓ, EN TORN LLIURE, PER COBRIR 4 PLACES DE L'ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA SERVEIS ESPECIALS, CLASSE POLICIA LOCAL, CATEGORIA AGENT, GRUP C2
PRIMERA. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA. Aquestes bases tenen per objecte la regulació del procediment de selecció per a l'accés, pel sistema de concurs oposició lliure de 4 places d'agent de la Policia Local, vacants en la plantilla del personal funcionari d'aquest Ajuntament, enquadrades en l'escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe policia local, escala bàsica, categoria d'agents, grup de titulació C2, per ocupar els llocs de treball vacants al catàleg de llocs de treball per a l'exercici 2015, d'agent de la policia local, i que es troben dotades amb les retribucions que corresponguin d'acord amb el catàleg de llocs de treball i la legislació vigent.
La convocatòria s'ajusta a les Bases Generals aprovades per aquest ajuntament en data 15 de desembre de 2009 i publicades al BOP de data 7 de gener de 2010 i al DOGC de 8 de gener de 2010, les quals s'adapten quan correspon, i de forma específica en la composició del tribunal, a les Bases especifiques, ...
SEGONA. REQUISITS DELS ASPIRANTS. Per prendre part en aquesta convocatòria, els aspirants han de complir els requisits següents:
a) Tenir la nacionalitat espanyola.
b) Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (Graduat Escolar), Batxillerat Elemental o Tècnic auxiliar (Formació Professional de primer grau).
c) No tenir cap malaltia o defecte físic o psíquic que impedeixi el normal exercici de les funcions corresponents.
d) No haver estat condemnat per cap delicte. No estar inhabilitat/da per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que l'aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.
e) Haver complert 18 anys i no haver superat l'edat màxima de jubilació forçosa legal per a l'accés a la funció pública.
f) Complir les condicions exigides per exercir les funcions que els puguin ésser encomanades, d'acord amb el que determinen la Llei 16/1991, de 10 de juliol, les disposicions que la despleguin.
g) No haver estat condemnat per cap delicte. No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que l'aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.
h) No tenir causes penals sense extingir ni estar declarat en rebel·lia.
i) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria.
j) Tenir una alçada mínima de 1,60 metres les dones i de 1,70 metres els homes.
k) Estar en possessió dels permisos de conduir A-2, B i BTP o els equivalents que s'aproven pel RD 772/1997 de 30 de maig, pel qual s'aprova el Reglament General de Conductors.
l) Signar una declaració jurada per la que es pren el compromís de portar armes d'acord amb les condicions establertes per la normativa vigent.
m) Acreditar coneixements de llengua catalana del nivell intermedi de català (B2).
Tots els requisits s'han de complir el darrer dia de presentació de sol·licituds, llevat de l'autorització per poder conduir vehicles prioritaris que s'ha de presentar abans de la finalització del curs selectiu.
TERCERA. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS . LLOC, TERMINI I FORMA. En les sol·licituds per prendre part en el concurs – oposició els/les aspirants/es hauran de manifestar que reuneixen totes i cada una de les condicions assenyalades a la base segona de la present convocatòria s'han de formular en document normalitzat.
Les sol·licituds i documents annexes s'han de presentar a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, plaça de la Vila, 1, de dilluns a divendres, dins del seu horari d'atenció al públic o al registre d'entrada descentralitzat a les dependències de la Policia Local, Eugeni d'Ors, 3-5, els dissabtes de 9 a 13 hores, o bé per registre telemàtic al web: www.santfeliu.cat
També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Així mateix, i a l'efecte de poder tramitar les sol·licituds per mitjans telemàtics estarà a allò que disposa la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica.
Per tal de ser admès i, si s'escau, prendre part en la pràctica de les proves selectives corresponents, n'hi ha prou amb la justificació del pagament dels drets d'examen, els documents acreditatius dels punts l) i m), de l'apartat de Requisits dels aspirants, i que les persones aspirants manifestin en les seves instàncies que compleixen totes les condicions exigides i que disposen de la documentació acreditativa corresponent en la data d'expiració del termini per a la presentació d'instàncies, amb independència de la seva posterior acreditació en finalitzar el procés selectiu.
L'Ajuntament podrà demanar en qualsevol moment l'acreditació, mitjançant l'aportació dels documents originals, dels requisits necessaris per participar en la convocatòria quan ho cregui convenient.
El termini de presentació d'instàncies serà de 20 dies naturals, a comptar des de la última de les publicacions de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. {del 6 al 25 de febrer de 2016, a.i.}
Les sol·licituds han d'anar acompanyades dels següents documents:
- Fotocòpia del Document nacional d'identitat.
- Fotocòpia de la titulació corresponent.
- Currículum vitae que haurà d'anar acompanyat de còpies de la documentació acreditativa dels mèrits al·legats, fins el moment de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, sense que el Tribunal Qualificador pugui valorar d'altres que no s'hagin acreditat documentalment i segons els criteris que s'estableixen en aquestes bases.
- Declaració jurada o promesa de no estar afectat/da per cap dels supòsits d'incompatibilitat que regula la llei 53/1984, de 26 de desembre.
- Declaració jurada per la qual es pren el compromís de portar armes, d'acord amb les condicions establertes per la normativa vigent.
- Certificat mèdic oficial en el qual es faci constar que reuneixen les condicions físiques necessàries per a portar a terme les proves del primer exercici de la fase d'oposició.
- Fotocòpies dels carnets de conduir A-2, B i BTP o els equivalents que s'aproven pel RD 772/1997 de 30 de maig, pel qual s'aprova el Reglament General de Conductors.
- Certificat de coneixements de la llengua catalana, si es tenen reconeguts.
- Còpia del pagament dels drets d'examen.
El termini de presentació d'instàncies serà de 20 dies naturals, a comptar des de la última de les publicacions de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Els drets d'examen, que es fixen en la quantitat de 24,30 euros, seran satisfets pels aspirants en presentar les instàncies, adjuntant a la mateixa el corresponent resguard acreditatiu del pagament en el moment de la presentació de la sol·licitud, que només seran retornats en els següents supòsits:
- De no ser admès/sa la persona sol·licitant en el procés selectiu.
- De no poder-se presentar al procés selectiu per motiu de força major degudament justificat.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia