viernes, 5 de febrero de 2016

- DIRECTOR DE BIBLIOTECA DE POLINYÀ (S-42/15) - DIRECTOR DE BIBLIOTECA DE SITGES – JOSEP ROIG I RAVENTÓS (S-43/15) - OFICIAL FUSTER (S-44/15). Diputació de Barcelona

Per Decret del diputat delegat de l'Àrea d'Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de 12 de gener de 2016, la Diputació de Barcelona convoca, entre d'altres, dos processos selectius per proveir, mitjançant un nomenament de personal funcionari interí, els llocs de treball següents:
- DIRECTOR DE BIBLIOTECA DE POLINYÀ (S-42/15)
- DIRECTOR DE BIBLIOTECA DE SITGES – JOSEP ROIG I RAVENTÓS (S-43/15)
Així mateix, necessita proveir mitjançant un nomenament de personal funcionari interí, possibles suplències del personal de plantilla i per a llocs de treball de la categoria d'OFICIAL FUSTER (S-44/15)
Tot això de conformitat amb el que s'estableix a l'article 56 i següents del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic i el que preveuen els articles 94, 95, 96 i 97 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, de la Generalitat de Catalunya, pel qual s'aprovà el Reglament del personal al servei de les entitats locals, en relació amb la selecció del personal interí.
Les bases de les convocatòries han estat publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en data 25 de gener de 2016 i s'han exposat al tauler d'anuncis de la Direcció de Serveis de Recursos Humans de la Diputació de Barcelona, c/ Minerva, 4 – Barcelona. Així mateix, es poden consultar a l'adreça http://www.diba.cat.
Les persones que estiguin interessades a participar en el procés poden tramitar el formulari de sol·licitud electrònicament, presencialment o per correu postal o certificat.
Electrònicament: el formulari es pot formalitzar a través del Portal de tràmits de la ciutadania de la Seu electrònica de la Diputació de Barcelona: http://seuelectronica.diba.cat/ (apartat recursos humans).
Presencialment o per correu postal o certificat: el formulari es pot presentar al Registre General de la Diputació de Barcelona o a les oficines del Registre:
- Registre General de la Diputació de Barcelona, rambla de Catalunya, 126, planta baixa (de dilluns a dissabte, de 9 a 14 h).
- Oficina del Recinte de l'Escola Industrial. Edifici del Rellotge, carrer del comte d'Urgell, 187 (de dilluns a divendres, de 9 a 14 h).
- Oficina del Recinte Mundet. Edifici Serradell Trabal, passeig de la Vall d'Hebron, 171 (de dilluns a divendres, de 9 a 14 h).
- Oficina del carrer de Londres, 55 (de dilluns a divendres, de 9 a 14 h).
El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà als deu dies naturals comptadors des l'endemà de la publicació del corresponent anunci de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. {del 6 al 15 de febrer de 2016, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia