jueves, 4 de febrero de 2016

2 places de lletrat/da. (A1). Corts Valencianes.

Corts Valencianes. Convocatòria de concurs oposició per a la provisió de dues places de lletrat/da. [2016/597]
... convocar un concurs oposició per a la provisió de dues places de lletrat/da de les Corts, que es regirà per les bases següents:
BASES
Primera. Objecte de la convocatòria i normes generals És objecte d’aquesta convocatòria la selecció de personal, per mitjà del sistema de concurs oposició, per a la provisió de dues places de lletrat/da, vacants en la plantilla de les Corts, del grup A1.
El nombre de places convocades es podrà ampliar, per acord de la Mesa de les Corts Valencianes, en el cas que es produïsquen noves vacants en aquestes places entre la data de convocatòria i la d’inici de les proves.
De les places esmentades se’n reserva una per a la provisió, per promoció interna, per funcionaris i funcionàries de carrera de les Corts que pertanguen a un cos o escala d’un grup o subgrup inferior o a un altre de la mateixa classificació professional, d’acord amb el que estableix l’article 59 de l’Estatut del personal de les Corts Valencianes.
Les persones aspirants només podran concórrer per un dels torns. Si la plaça reservada al torn de promoció interna en aquesta convocatòria queda sense cobrir, s’acumularà a la plaça destinada al torn d’accés lliure.
La convocatòria es regirà pel que disposen aquestes bases i, per al que no s’hi haja previst, seran aplicables l’Estatut del personal de les Corts Valencianes i les normes que es contemplen en la disposició final primera de l’esmentat estatut.
A l’efecte del que disposa l’article 59.5.b de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, es considerarà efectuada l’oportuna notificació a les persones interessades per mitjà de la publicació als taulers d’anuncis, en els butlletins oficials que s’estableixen en aquesta convocatòria i en la pàgina web de les Corts, www.cortsvalencianes.es.
Les persones que obtinguen les places que constitueixen l’objecte d’aquesta convocatòria no podran compatibilitzar-les amb l’exercici d’un segon lloc de treball, càrrec o activitat, en el sector públic, ni tampoc amb activitats de caràcter privat, excepte els supòsits d’excepció que s’estableixen en l’Estatut del Personal de les Corts Valencianes i la resta de disposicions vigents en matèria d’incompatibilitats.
Segona. Requisits de les persones aspirants 1. Condicions generals Per a ser admès a les proves selectives serà necessari, d’acord amb el que disposa l’article 63 de l’Estatut del personal de les Corts Valencianes, reunir els requisits següents:
a) Tindre nacionalitat espanyola o ser nacional d’un estat membre de la Unió Europea o nacional d’aquells estats a què, en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, s’aplique la lliure circulació de treballadors en els termes en què aquesta es trobe definida en el Tractat Constitutiu de la Unió Europea.
També podran participar el cònjuge, els seus descendents i descendents del cònjuge dels espanyols i dels nacionals d’altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret o siguen menors de vint-i-un anys o majors d’aquesta edat que visquen a càrrec seu.
b) Tindre complerts 18 anys d’edat i no excedir, si és el cas, l’edat màxima de jubilació.
c) Estar en possessió del títol de llicenciat/da en Dret o el grau en Dret i títol oficial de màster universitari que, d’acord amb els plans d’estudi vigents, habilite per a les activitats relacionades amb les funcions assignades al cos o haver acomplit les condicions per a obtindre’l abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. En el cas de titulacions obtingudes en l’estranger, s’haurà d’estar en possessió de la credencial que acredite l’homologació d’aquestes.
d) No trobar-se inhabilitat/da per a l’exercici de la funció pública per sentència ferma.
e) No haver estat separat/da del servei públic per mitjà d’expedient disciplinari. Les persones aspirants la nacionalitat de les quals no siga l’espanyola, hauran d’acreditar igualment no estar sotmeses a sanció disciplinària o condemna penal que impedisca, en el seu estat, l’accés a la funció pública.
f) Posseir capacitat funcional necessària per a l’exercici de les tasques que es deriven del lloc de treball a exercir.
g) Complir els requisits que s’estableixen aquesta convocatòria.
3. Les persones candidates hauran de reunir aquests requisits en la data en què acabe el termini de presentació de sol·licituds i mantindre’ls durant tot el procés selectiu fins al moment de la presa de possessió.
Quarta. Sol·licituds 1. Drets d’examen Els drets d’examen seran de 26,29 euros i s’ingressaran en el compte de Bankia (IBAN) ES36 2038 6309 1060 0002 1406, del qual són titulars les Corts. El pagament de la taxa s’acreditarà per mitjà del justificant oportú.
Les persones amb discapacitat igual o superior al 33 % estan exemptes del pagament dels drets d’examen i han de presentar el certificat de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, o dels òrgans competents d’altres administracions públiques, que acredite discapacitat igual o superior al 33 %.
Així mateix, estan exempts del pagament els membres de famílies nombroses de categoria especial. Els membres de famílies nombroses de categoria general tindran una bonificació del 50 % de la taxa. En ambdós casos hauran d’adjuntar el títol de família nombrosa en vigor, expedit per l’òrgan competent de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, o òrgans competents d’altres administracions públiques.
També estaran exemptes del pagament les persones en situació de desocupació, prèvia presentació de l’acreditació corresponent.
La falta de justificació de l’abonament dels drets d’examen o de trobar-se’n exempta determinarà l’exclusió de la persona aspirant del procés selectiu.
Serà procedent la devolució de les taxes per drets d’examen únicament en els supòsits i procediments prevists en l’article 9 del Decret legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat.
2. Presentació de sol·licituds Els qui desitgen prendre part en aquest concurs oposició hauran de presentar o remetre la sol·licitud (segons el model que figura en l’annex IV), dirigida al president de les Corts, en el registre de la institució, carrer de la Llibertat, número 5, de València, o en la forma establerta en l’article 38.4 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en el termini de 20 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Corts i en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. {del 5 al 27 de febrer de 2016, a.i.}
En la sol·licitud es farà declaració expressa del torn pel qual s’opta (lliure o promoció interna) i es manifestarà de manera clara i expressa el compliment dels requisits establerts en la base segona d’aquesta convocatòria.
Les persones aspirants de nacionalitat espanyola adjuntaran a la sol·licitud una fotocòpia del document nacional d’identitat.
Les persones aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola i tinguen dret a participar, hauran d’adjuntar a la sol·licitud, segons pertoque, els documents següents: una fotocòpia compulsada del document d’identitat o del passaport corresponent i de la targeta de resident comunitari o de familiar de resident comunitari en vigor o, si és el cas, de la targeta temporal de resident comunitari o de treballador comunitari en vigor. Així mateix, hauran de presentar una declaració jurada o promesa que no està separat de dret del seu cònjuge i, si és el cas, del fet de que l’aspirant viu a càrrec seu o està a càrrec seu.
A la sol·licitud s’adjuntarà un currículum, que consistirà en una relació dels mèrits que s’al·leguen per a la fase de concurs i que es realitzarà seguint l’ordre previst en el barem que figura en la base setena, punt 2, d’aquesta convocatòria. Únicament es valoraran els mèrits que puguen ser acreditats fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. No es presentaran els documents acreditatius dels mèrits fins al moment assenyalat en la base setena, punt 2, esmentada.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia