lunes, 1 de febrero de 2016

Premi Literari de Narrativa de Dones. Bases.

ORDE 2/2016, de 25 de gener, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s’establixen les bases reguladores del Premi Literari de Narrativa de Dones. [2016/547]
1. Objecte L’objecte d’aquesta ordre és establir les bases reguladores que regiran la concessió del Premi Literari de Narrativa de Dones, la finalitat del qual és fomentar la creativitat literària de les dones i facilitar-los una via d’expressió.
2. Procediment de concessió El procediment de concessió del premi es tramitarà en règim de concurrència competitiva i s’iniciarà d’ofici per mitjà de convocatòria aprovada per resolució de la persona titular de la conselleria amb competències en dones i igualtat de gènere.
3. Participants Podrà participar en les convocatòries corresponents, d’acord amb el que s’hi determine, qualsevol dona que siga major d’edat i resident a la Comunitat Valenciana.
 5. Condicions tècniques de les obres 1. Les obres hauran de ser originals i inèdites en tota la seua extensió.
2. Els treballs podran estar escrits, indistintament, en valencià o en castellà.
3. Les obres es presentaran mecanografiades, amb lletra tipus Times New Roman o Arial de grandària 12 i amb interlineat doble i impreses en paper grandària DIN A4 per una sola cara.
4. Els treballs tindran una extensió mínima de 4 pàgines i màxima de 12 pàgines.
5. El tema serà lliure.
6. Quedaran exclosos aquells treballs l’autora dels quals, contingut o presentació no s’ajuste als requisits previstos en aquesta orde.
6. Presentació de sol·licitud, obres i documentació 1. Cada relat que es presente s’entregarà en un sobre gran, en el qual s’indicarà únicament el títol i, en el cas que la seua autora pertanga a una associació de dones, figurarà també la paraula ASSOCIACIÓ. En el sobre s’inclouran 5 còpies, cadascuna precedida per una pàgina amb el títol i sense cap identificació de l’autora, i que no serà tinguda en compte per al còmput de l’extensió del treball.
2. Cadascuna de les obres que es presenten anirà acompanyada del model de sol·licitud contingut en cada convocatòria degudament emplenat, expressant l’acceptació de les presents bases.
7. Termini i lloc de presentació de sol·licituds 1. El termini de presentació començarà l’endemà de la publicació de la resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i finalitzarà en la data que s’hi indique.
2. Els relats i la documentació que els acompanya es presentaran, preferentment, en el Registre general de la conselleria amb competències en dones i igualtat de gènere o en el de les seus territorials d’Alacant o Castelló de la Plana, o en qualsevol dels llocs que, amb caràcter general, reconeix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia