viernes, 8 de enero de 2016

1 Oficial 2a d'Obres i serveis adscrit a Serveis Comunitaris, en règim laboral i amb un contracte de relleu. Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona)

Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia  ANUNCI sobre convocatòria de provisió de places.
L'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, mitjançant acord de Junta de Govern Local de data 7 de desembre de 2015, ha aprovat la convocatòria per la provisió d'una plaça d'Oficial 2a d'Obres i serveis adscrit a Serveis Comunitaris, en règim laboral i amb un contracte de relleu. Les bases corresponents van ser publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 24 de desembre de 2015.
Les sol·licituds sol·licitant la participació a les proves selectives es presentaran en el Registre General de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia o de la forma que determina l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de LRJPAC, dins el termini improrrogable de vint dies naturals a comptar des del dia següent de la publicació d'aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. {del 9 al 28 de gener de 2016, a.i.}  santsadurni.org

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia