viernes, 8 de enero de 2016

2 Oficial/a 1ª Jardineria (C2). Ajuntament de Barberà del Vallès (Barcelona)

BASES ESPECÍFIQUES
 1a.- OBJECTE 1.1. És objecte d'aquestes bases la regulació del procés de selecció de personal, mitjançant el sistema de concurs oposició per torn lliure, per a l'accés, en propietat, de 2 places del lloc de treball d'Oficial/a 1ª Jardineria, vacants a la plantilla de personal laboral fix, previstes a la corresponent Oferta pública d'ocupació.
1.2. L'esmentat lloc de treball es troba enquadrat en la categoria professional d'Encarregats i personal d'oficis, del nivell de titulació C2, i tindrà assignades les retribucions i jornada de treball que corresponen d'acord amb la Relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Barberà del Vallès, els acords i convenis subscrits amb la representació del personal municipal i la legislació vigent.
1.3. Aquesta convocatòria es regirà per les presents bases específiques i per les bases generals reguladores dels processos de selecció de personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de Barberà del Vallès vigents en el moment de la convocatòria del procés selectiu.
2a.- TIPUS DE RELACIÓ. 2.1. El tipus de relació serà contracte laboral fix.
3a. - FUNCIONS A DESENVOLUPAR. 3.1. Les funcions a realitzar pel personal adscrit al lloc de treball d'Oficial/a 1ª Jardineria són les que corresponen d'acord amb la Relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Barberà del Vallès, i que, a títol enunciatiu, són, entre d'altres:
- Coordinar el grup de treball assignat per a la correcta execució de les tasques operatives de manteniment quan s'escau.
- Executar tasques de conservació, manteniment i millora de jardins, zones verdes i arbrat viari municipal.
- Realitzar tasques d'inspeccions de l'arbrat i zones verdes públiques per detectar desperfectes i per verificar i solucionar, si és el cas, possibles molèsties a tercers.
- Comprovar i realitzar tasques de manteniment en maquinària, vehicles i eines.
- Conduir els vehicles transportant el material necessari i conduir altra maquinària específica per a la realització de les tasques.
- Sol·licitar, mitjançant l'Encarregat de la Brigada, la compra de materials i estris necessaris per a l'execució dels treballs.
- Altres funcions de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

4a.- REQUISITS DE LES PERSONES ASPIRANTS A més dels requisits generals detallats als apartats 2.1.1 de la base general 2a, les persones aspirants hauran de reunir els següents requisits específics:
4.1. Titulació: Estar en possessió del títol de Cicle formatiu de Grau Mitjà en Jardineria i Floristeria o qualsevol altre equivalent o de nivell superior en aquesta matèria.
4.2. Llengua catalana: Certificat de nivell elemental de català (B1).
4.3. Llengua castellana: Nivell elemental (per les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola).
4.4. Disposar del carnet vigent d'aplicador i manipulador de productes fitosanitaris de nivell bàsic.
4.5. Disposar de carnet de conduir de la classe B.
4.6. Satisfer els drets d'examen que fixin les ordenances fiscals vigents. Estaran exemptes d'aquesta taxa, les persones aspirants que acreditin un grau de discapacitat igual al previst a la legislació estatal i les persones aspirants que estiguin en situació legal d'atur en el moment de la presentació de la corresponent proposició per prendre part en el procés. No procedirà la devolució de la taxa en els supòsits d'exclusió de la convocatòria per causa imputable a la persona interessada.
Tots els requisits s'han de complir el darrer dia de presentació de sol·licituds.
5a.- FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS.  5.1. Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu es presentaran en model normalitzat, degudament complimentat, i en la forma que estableix la base general 3a, en el termini de 20 dies naturals a comptar des de l'endemà de la data de la darrera publicació en un diari o butlletí oficial de la corresponent convocatòria.{del 9 al 28 de gener de 2016, a.i.}
5.2. Igualment, amb la presentació de la sol·licitud, les persones aspirants:
- Accepten mantenir vigent el carnet d'aplicador i manipulador de productes fitosanitaris de nivell bàsic i el carnet de conduir B, d'acord amb les condicions establertes a la legislació vigent.
- Donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en aquesta convocatòria i per a la tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent.
5.3. Les dades corresponents al domicili, telèfon i adreça electrònica que figurin en la sol·licitud es consideraran com les úniques vàlides a efectes de notificacions. Serà responsabilitat exclusiva de les persones aspirants els errors en la seva consignació i la comunicació a l'Ajuntament de Barberà del Vallès de qualsevol canvi de les mateixes.
5.4. A l'efecte d'admissió de les persones aspirants es tindran en compte les dades que aquestes facin constar a la sol·licitud, sense perjudici que en qualsevol moment l'autoritat convocant o el tribunal qualificador pugui requerir-los l'acreditació dels requisits necessaris quan cregui que hi ha inexactituds o falsedats en les quals hagin pogut incórrer les persones aspirants.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia