viernes, 8 de enero de 2016

2 Operari/a Manteniment d'Espais Públics (codi convocatòria LF15/002). Ajuntament de Barberà del Vallès (Barcelona)

BASES ESPECÍFIQUES
1a.- OBJECTE  1.1. És objecte d'aquestes bases la regulació del procés de selecció de personal, mitjançant el sistema de concurs oposició per torn lliure, per a l'accés, en propietat, de dues places del lloc de treball d'Operari/a Manteniment d'Espais Públics, vacants a la plantilla de personal laboral fix, previstes a la corresponent Oferta pública d'ocupació.
1.2. L'esmentat lloc de treball es troba enquadrat en el nivell de titulació d'Agrupacions Professionals, i tindrà assignades les retribucions i jornada de treball que corresponen d'acord amb la Relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Barberà del Vallès, els acords i convenis subscrits amb la representació del personal municipal i la legislació vigent.
1.3. Aquesta convocatòria es regirà per les presents bases específiques i per les bases generals reguladores dels processos de selecció de personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de Barberà del Vallès vigents en el moment de la convocatòria del procés selectiu.
2a.- TIPUS DE RELACIÓ 2.1. El tipus de relació serà contracte laboral fix.
3a. - FUNCIONS A DESENVOLUPAR 3.1. Les funcions a realitzar pel personal adscrit al lloc de treball d'Operari/a Manteniment d'Espais Públics són les que corresponen d'acord amb la Relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Barberà del Vallès, i que, a títol enunciatiu, són, entre d'altres:
- Executar tasques en manteniment d'edificis, instal·lacions, mobiliari urbà i via pública municipal.
- Realitzar tasques d'habilitació d'espais públics per a la realització d'actes públics i festius (col·locació de teulades, enllumenat, megafonia, etc.).
- Realitzar tasques de manteniment de maquinària, vehicles i eines.
- Treballs de manteniment i vigilància d'espais públics.
- Altres funcions de caràcter similar que li siguin atribuïdes.
4a.- REQUISITS DE LES PERSONES ASPIRANTS A més dels requisits generals detallats als apartats 2.1.1 de la base general 2a, les persones aspirants hauran de reunir els següents requisits específics:
4.1. Titulació: Estar en possessió del certificat d'escolaritat o qualsevol altre de nivell superior.
4.2. Llengua catalana: Certificat de nivell bàsic de català (A2).
4.3. Llengua castellana: Nivell bàsic (per les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola).
4.4. Disposar de carnet de conduir de la classe B.
4.5. Satisfer els drets d'examen que fixin les ordenances fiscals vigents. Estaran exemptes d'aquesta taxa, les persones aspirants que acreditin un grau de discapacitat igual al previst a la legislació estatal i les persones aspirants que estiguin en situació legal d'atur en el moment de la presentació de la corresponent proposició per prendre part en el procés. No procedirà la devolució de la taxa en els supòsits d'exclusió de la convocatòria per causa imputable a la persona interessada.
Tots els requisits s'han de complir el darrer dia de presentació de sol·licituds.
5a.- FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 5.1. Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu es presentaran en model normalitzat, degudament complimentat, i en la forma que estableix la base general 3a, en el termini de 20 dies naturals a comptar des de l'endemà de la data de la darrera publicació en un diari o butlletí oficial de la corresponent convocatòria. {del 9 al 28 de gener de 2016, a.i.}
5.2. Igualment, amb la presentació de la sol·licitud, les persones aspirants:
- Accepten mantenir vigent el carnet de conduir B, d'acord amb les condicions establertes a la legislació vigent.
- Donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en aquesta convocatòria i per a la tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent.
5.3. Les dades corresponents al domicili, telèfon i adreça electrònica que figurin en la sol·licitud es consideraran com les úniques vàlides a efectes de notificacions. Serà responsabilitat exclusiva de les persones aspirants els errors en la seva consignació i la comunicació a l'Ajuntament de Barberà del Vallès de qualsevol canvi de les mateixes.
5.4. A l'efecte d'admissió de les persones aspirants es tindran en compte les dades que aquestes facin constar a la sol·licitud, sense perjudici que en qualsevol moment l'autoritat convocant o el tribunal qualificador pugui requerir-los l'acreditació dels requisits necessaris quan cregui que hi ha inexactituds o falsedats en les quals hagin pogut incórrer les persones aspirants.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia