martes, 2 de febrero de 2016

borsa de treball d'auxiliars d'administració general. Ajuntament del Prat de Llobregat ( Barcelona )

Per decret d'aquesta Tinència d'Alcaldia de l'Àrea d'Alcaldia, Serveis Centrals, Economia i Promoció de la Ciutat núm. 540/2016, de 27 de gener, es convoca el procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball d'auxiliars d'administració general; per la qual cosa, el termini de presentació d'instàncies serà de 15 dies naturals, comptats des de l'endemà de l'última publicació conjunta de les bases i la convocatòria, que es durà a terme al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC){del 3 al 17 de febrero de 2016, a.i.} i al Butlletí Oficial de la província de Barcelona (BOPB).
Els successius anuncis relacionats amb aquest procés es publicaran al web municipal (www.elprat.cat) i al tauler d'edictes.
Les bases reguladores, aprovades per acord de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament del Prat de Llobregat en data 25 de gener d'enguany, són íntegrament les següents:
BASES PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL PER A COBRIR, EN CAS DE POSSIBLES VACANTS I/O NECESSITATS TEMPORALS, PLACES D'AUXILIAR D'ADMINISTRACIÓ GENERAL
PRIMERA.- Objecte. L'objecte de les presents bases és la creació d'una borsa de treball per a cobrir, de forma temporal, places d'auxiliar d'administració general, pertanyents al grup C, subgrup C2, en el cas de possibles vacants i/o necessitats temporals.
La borsa de treball derivada d'aquest procés selectiu deixarà sense efectes qualsevol altra borsa anterior, sens perjudici de les persones que formen part de la borsa actualment vigent i que estan fins a la selecció definitiva de la plaça que ocupen, les persones adscrites a programes temporals de caràcter anual o bé que ocupen places reservades a d'altres empleats/des públics/ques.
SEGONA.- Sistema selectiu. El procediment de selecció és el concurs amb proves selectives, d'acord amb el que estableix l'art. 94.1.2 i següents del Decret 214/90, de 30 de juliol, que aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals.
TERCERA.- Durada. La durada de la incorporació vindrà determinada en funció de la necessitat a cobrir, essent d'aplicació la normativa sobre funció pública.
QUARTA.- Condicions dels/de les aspirants. 4.1.-Per ser admesos/ses en aquest procés selectiu els/les aspirants hauran de complir els següents requisits:
a) Ser ciutadà/na espanyol/a o de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o dels estats en els quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors/res, en els termes que indica la legislació vigent. En el cas d'estrangers/res s'haurà d'acreditar el domini de la llengua oficial de l'Estat espanyol.
També podran ser admesos/ses el cònjuge, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, tant dels ciutadans com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea , sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret, així com els seus descendents i els del seu cònjuge, sempre que no estiguin separats de dret, siguin menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents.
b) Haver complert 16 anys i no superar l'edat de jubilació forçosa.
c) Posseir el títol de graduat/da en educació secundària, graduat/da escolar, tècnic/a corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic auxiliar corresponent a formació professional de 1r grau o un altre d'equivalent o superior. Caldrà tenir la titulació de referència dintre del termini de presentació d'instàncies.
En el supòsit de presentar un títol equivalent als exigits, s'haurà d'adjuntar un certificat de l'òrgan competent que n'acrediti l'equivalència.
Els/les aspirants estrangers/res han d'estar en possessió d'alguns dels títols reconeguts a Espanya, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent en aquesta matèria.
d) No patir cap malaltia o situació física i/o psíquica que impedeixi el normal desenvolupament i exercici de les funcions corresponents.
e) No estar inhabilitat/da per sentència ferma per a l'exercici de les funcions públiques ni haver estat separat/da, per resolució disciplinària ferma, del servei de cap administració pública.
Si es tracta de persones amb nacionalitat d'algun dels restants estats membres de la Unió Europea o d'altres d'estats els quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui d'aplicable la lliure circulació de treballadors/res, hauran d'acreditar que no es troben sotmeses a sanció disciplinària ni condemna que impedeixi, en el seu Estat, l'accés a la funció pública.
f) Haver satisfet els drets d'examen per aquesta convocatòria que es fixen en 10€.
4.2.- Possibilitat d'incorporació immediata en el cas de ser cridat/da.
4.3.- Aquestes condicions hauran de complir-se, com a màxim, dintre de l'últim dia de termini de presentació d'instàncies.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia