miércoles, 3 de febrero de 2016

proves d’accés als ensenyaments de règim especial que condueixen a les titulacions oficials de Tècnic Esportiu i Tècnic Esportiu Superior, i a les formacions esportives de nivell I i de nivell III.

Primer. Finalitat Aquesta resolució té com a finalitat convocar les proves d’accés, a les quals fa referència l’article 31 del Reial Decret 1363/2007, de 24 d’octubre (BOE 08.11.2007), i l’article 22 del Decret 132/2012, de 31 d’agost, del Consell (DOCV 6853, 03.09.2012), als ensenyaments de règim especial que condueixen a les titulacions oficials de Tècnic Esportiu i Tècnic Esportiu Superior, i a les formacions esportives de nivell I i de nivell III, que regula l’Ordre EDU/3186/2010, de 7 de desembre, per la qual es regulen els aspectes curriculars, els requisits generals i els efectes de les activitats de Formació Esportiva (BOE 11.12.2010), i la seua modificació feta per l’Ordre EDU/581/2011, de 7 de març, per la qual es modifica l’Ordre EDU/3186/2010, de 7 de desembre, per la qual es regulen els aspectes curriculars, els requisits generals i els efectes de les activitats de formació esportiva, als quals es refereix la disposició transitòria primera del Reial Decret 1363/2007, de 24 d’octubre.
Segon. Data de realització La prova d’accés es realitzarà el dissabte dia 20 de febrer de 2015, tant la corresponent per a accedir als ensenyaments de grau mitjà de Tècnic Esportiu i a les formacions esportives de nivell I, com la que corresponga per a accedir als ensenyaments de grau superior de Tècnic Esportiu Superior i a les formacions esportives de nivell III.
Tercer. Lloc de realització Les proves d’accés es realitzaran en els següents centres docents públics: Província d’Alacant: IES Haygón. Av. Haygón, 50. Sant Vicent del Raspeig
Províncies de Castelló i València: CIFP Complex Educatiu de Cheste. Carretera de València-Madrid s/n. Cheste
Quart. Període d’inscripció El període d’inscripció a les proves d’accés que es convoquen per mitjà d’aquesta resolució estarà comprés entre els dies 8 al 12 de febrer de 2016, els dos inclosos.Cinqué. Requisits De conformitat amb l’article 31 del Reial Decret 1363/2007, de 24 d’octubre, i l’article 22 del Decret 132/2012, de 31 d’agost, del Consell, pel qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial i l’article 64 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, els aspirants hauran de reunir els requisits següents:
1. Per a inscriure’s en la prova d’accés als ensenyaments de règim especial de grau mitjà de tècnics esportius o a les formacions esportives de nivell I:
a) No estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o equivalent a efectes acadèmics ni de titulacions equivalents als efectes d’accés segons s’indica en la disposició addicional dotze del Reial Decret 1363/2007, de 24 d’octubre, i en la disposició addicional cinquena del Decret 132/2012, de 31 d’agost, del Consell.
b) Tindre, com a mínim, 17 anys complits l’any de realització de la prova.
2. Per a inscriure’s en la prova d’accés als ensenyaments de règim especial de grau superior de tècnics esportius o a les formacions esportives de nivell III:
a) No estar en possessió del títol de Batxillerat o equivalent a efectes acadèmics, ni de titulacions equivalents als efectes d’accés, segons s’indica en la disposició addicional dotze del Reial Decret 1363/2007, de 24 d’octubre, i en la disposició addicional cinquena del Decret 132/2012, de 31 d’agost, del Consell.
b) Tindre una edat mínima de 19 anys i estar en possessió del títol de tècnic esportiu en la corresponent modalitat o especialitat esportiva o acreditar la superació del nivell II de la mateixa modalitat o especialitat esportiva, o una edat mínima de 18 anys quan es posseïsca, a més del títol anterior, un títol de tècnic relacionat amb aquell a què es desitja accedir. Tant en un cas com en l’altre, l’edat mínima establida farà referència als anys complits a l’any de realització de la prova.
3. La prova d’accés a la Formació Professional de grau mitjà podrà substituir la prova d’accés al mateix grau dels ensenyaments esportius.
4. La part comuna de la prova d’accés a la Formació Professional de grau superior podrà substituir la prova d’accés al mateix grau dels ensenyaments esportius.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia