miércoles, 3 de febrero de 2016

subvencions a organitzacions no governamentals per al desenrotllament (ONGD), per al cofinançament de projectes i activitats d’educació per al desenrotllament en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

Extracte de l’Orde 1/2016, de 28 de gener, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es convoquen, per a l’any 2016, subvencions a organitzacions no governamentals per al desenrotllament (ONGD), per al cofinançament de projectes i activitats d’educació per al desenrotllament en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. [2016/623]
De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria el text complet dels quals pot consultar-se en la Base de Dades Nacionals de Subvencions
Primer Beneficiaris ONGD, amb seu, domicili social o delegació permanent en la Comunitat Valenciana, inscrita en el Registre d’Agents de la Cooperació Internacional al Desenrotllament de la CV, i que acrediten experiència en la realització, individualment o en agrupació amb altres ONGD, de com a mínim 4 projectes executats d’educació per al desenrotllament.
Segon. Objecte 1. Subvencions per al cofinançament de projectes, en tres modalitats: A, B i C.
2. Els projectes presentats a esta convocatòria de subvenció estaran orientats a la consecució d’un o més dels objectius de desenrotllament sostenible de l’Agenda 2030 i la resta de prioritats de la política de la Generalitat en matèria d’educació per al desenrotllament establides en la base tercera de la convocatòria.
3. Cada entitat podrà presentar fins a 2 projectes de forma individual, en modalitats distintes, i/o un projecte en agrupació amb una altra o altres ONGD, sempre que el contingut siga substancialment distint, no guarden identitat entre ells i siguen independents en la seua execució.
Tercer Bases reguladores Decret 135/2010, de 10 de setembre, del Consell, pel qual s’aproven les bases per a la concessió d’ajudes en matèria de cooperació internacional per al desenrotllament. Publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 6356, de 16 de setembre de 2010.
Quint. Termini de presentació de sol·licituds El termini per a la presentació de sol·licituds serà d’un mes, a comptar de l’endemà de la publicació d’esta orde en extracte en el DOCV. {del 3 de febrero al 2 de març de 2016, a.i.}
Sext. Altres dades 1. Sol·licituds: Preferentment, en el Registre General de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, així com, en qualsevol dels llocs que establix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de RJAP i PAC, o per via telemàtica en el Portal de la Generalitat. http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_ proc=867&versió=amp.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia